دکتر جمال الدّین مستقیمی

Program Picture

پرتره

دکتر جمال الدّین مستقیمی
۰۶ مرداد ۱۳۹۶

جمال‌الدین مستقیمی از پیشگامان علم آناتومی در ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه