ستّاره فرمانفرمائیان

Program Picture

پرتره

ستّاره فرمانفرمائیان
۲۷ مرداد ۱۳۹۶

ستّاره فرمانفرماییان مادر مددکاری اجتماعی ایران، فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما، از شاهزادگان و شخصیت‌های بانفوذ قاجار بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه