پدرام
فروردین ۱۶, ۱۳۹۷

پدرام دانشمند و استاد دانشگاه است و در یک خانواده بهائی در شمال ایران به دنیا آمده است.

ثبت نام در خبرنامه