Program Picture

پارلمان جهانی ادیان

موسسه اعتقاد جهانی

۲۶ دی ۱۳۹۸

فرانک فردریکز یکی از فعالان بین مذهبی و همچنین یکی از موسسان “اعتقاد جهانی” است. هدف اعتقاد جهانی اینست که از جوانان با ادیان مختلف دعوت کند که در پروژه هایی جهت پیشرفت و توسعه محله شان شرکت کنند و آنها را متوجه این موضوع می کند که چه نقش مهمی در آینده جامعه دارند.

نسخه انگلیسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه