Program Picture

پارلمان جهانی ادیان

شورای زنان مسلمان کانادا

۲۷ مهر ۱۳۹۸

نزهت جفری یکی از اعضای فعال بخش تنوع فرهنگی اونتاریو است. او همچنین یکی از اعضای قدیمی شورای زنان مسلمان کانادا است. او نه تنها تلاش‌های فراوانی در زمینه تنوع فرهنگی انجام داده، بلکه در زمینه آموزش و برابری، زنان و حقوق دینی فعالیت‌های فراوانی داشته است.

نسخه انگلیسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه