Program Picture

پارلمان جهانی ادیان

توانمندسازی جوانان

۲۵ آبان ۱۳۹۸

شادی صالحیان کارشناس در زمینه بهداشت عمومی است. او سال‌هاست که در همین راستا به پناهجویان و مهاجران کمک می‌کند تا با چالش‌های این تغییر بزرگ در زندگی خود مقابله کنند. شادی صالحیان در پارلمان ادیان جهان در خصوص نقش برنامه‌های توانمندسازی جوانان برای مبارزه با خشونت و ریشه‌کنی جرائم سازمان یافته صحبت کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه