رشد روحانی چیست؟

Program Picture

ویژه صیام

رشد روحانی چیست؟
۱۱ اسفند ۱۳۹۸

آیا همین که ما در ماه روزه نخوریم و نیاشامیم کافیه که بگویند ما انسان متدین و باخدایی هستیم؟ اصلا این روزه روحانی یعنی چی؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه