یکشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

خبر۲۰۰ می‌پردازه به اخبار مربوط به دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله

تو این مجموعه هر بار سفر میکنیم به یک نقطه از جهان و از مهمانانمون می‌پرسیم که در اون کشور چه برنامه هایی برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حاضرت بهاءالله انجام شده

در یک سوال ٬ یک جواب استاد وحید خرسندی در هر قسمت به یک سوال از پگاه موافق مجری برنامه پاسخ خواهند داد

نمایش رادیویی برای شناخت حضرت بهاءالله

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers