وفات سید کاظم رشتی
اسفند ۱۶, ۱۳۹۵

نبیل: سید کاظم به شاگردانش می‌گفت به راستی می‌گویم بعد از قائم، قیّوم ظاهر خواهد شد و پس از باب، جمال حسینی آشکار می‌شود. آن وقت سرّ کلمات شیخ احمد معلوم می‌شود …

ثبت نام در خبرنامه