پشتِ سر خستگی تاریخ است

Program Picture

ورقی از خاطرات

پشتِ سر خستگی تاریخ است
۱۵ آذر ۱۳۹۶

قصّه ساعت‌های بعضی از ما آدم‌ها که سال‌هاست روی یک زمان خاص کوک شده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه