بام خانه ما دو هوا دارد

Program Picture

ورقی از خاطرات

بام خانه ما دو هوا دارد
۲۰ بهمن ۱۳۹۷

ستمی که بر نیمی از جمعیت جهان رفته است تنها به خاطر وزنه‌های نابرابر ترازوهای ما آدمیان در زندگی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه