عرقی به نشانه شرمساری

Program Picture

ورقی از خاطرات

عرقی به نشانه شرمساری
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

شرمساری آدمی از گذشته‌ای که امروز خویش را مدیون بسیاری بخش‌های آنست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه