به گمانم که غلط آمده‌ایم

Program Picture

ورقی از خاطرات

به گمانم که غلط آمده‌ایم
۲۲ تیر ۱۳۹۸

نعمت‌ها و داشته‌های ساده و دست یافتنی که نیمی از مردم جهان بی هیچ دلیل پسندیده‌ای از آن محروم مانده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه