Program Picture

ورقی از خاطرات

شاید محال نیست
۰۱ تیر ۱۳۹۸

آمیختگی این زندگی آدمی با همه کسانی که در گذر عمر اثری حتی بر دوستانش گذاشته‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه