منطق نافهمیدنی

Program Picture

ورقی از خاطرات

منطق نافهمیدنی
۲۴ شهریور ۱۳۹۷

تلاش استادی سخت گیر برای فهم منطق آیلین شش ساله.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه