دیوارهای فاصله

Program Picture

ورقی از خاطرات

دیوارهای فاصله
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

استاد یک کلاس بی آن که تعمدی داشته باشد میانه من و دوست عرب زبانی دیواری کشید. اما تلاشی نیاز بود تا آن دیوارهای فاصله در هم شکسته شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه