درد و رنج شناخت نامتقابل

Program Picture

ورقی از خاطرات

درد و رنج شناخت نامتقابل
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

یک درد در زندگی ما آن زمانی است که خود واقعی ما از خود ایده آل ما دور است و درد دیگر این است که خود واقعی ما متفاوت است از آن تصوری که در ذهن دیگران از ما نقش بسته است. بسا دوستانی هستند که می‌کوشند هر دوی این‌ها به هم نزدیک‌تر شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه