هنر و جامعه: رابطه‌ دیالکتیکی هنر و جامعه

هنر و جامعه: رابطه‌ دیالکتیکی هنر و جامعه
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ هنر و جامعه صحبت کردیم. با تعریف هنر شروع کردیم و به تاثیر متقابل هنر و جامعه بر همدیگر رسیدیم و در این زمینه دو رویکرد مختلف را به همراه چند مثال سینمایی بررسی کردیم.

ثبت نام در خبرنامه