هندوستان
مهر ۳۰, ۱۳۹۶

از مهناز مِرچِنت پرسیدیم که بهائیان در هندوستان چه مراسمی برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله برگزار کردند؟

ثبت نام در خبرنامه