Program Picture

هم هوایی - فصل ۱

هندوستان
۳۰ مهر ۱۳۹۶

از مهناز مِرچِنت پرسیدیم که بهائیان در هندوستان چه مراسمی برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله برگزار کردند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه