نماهنگ
هموطن شکر و سپاس!
آبان ۸, ۱۳۹۴

نماهنگی به جهت قدردانی از هموطنانی که در حمایت از حقوق انسانی هموطنان بهائی خود سکوت 160 ساله را شکستند.

قسمت های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه