خبرنگار
همایش بریستل
مهر ۸, ۱۳۹۴

همایش بریستل، نقش رهبران ادیان در دستور کار 2030 سازمان ملل متحد.
گفتگو با: آقای دنیل پرل، نماینده جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل.

ثبت نام در خبرنامه