هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل – بخش دوم

خبرنگار
هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل – بخش دوم
آبان ۲۸, ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم سویدا معانی – یوینگ بیانیه جامعه جهانی بهائی در آستانه هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد با عنوان: «حکومت داری شایسته»

ثبت نام در خبرنامه