هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل – بخش دوم

خبرنگار
هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل – بخش دوم
آبان ۲۸, ۱۳۹۹
گفتگو با: خانم سویدا معانی - یوینگ بیانیه جامعه جهانی بهائی در آستانه هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد با عنوان: «حکومت داری شایسته»

ثبت نام در خبرنامه