Program Picture
هشیاری ترس آور
۲۱ تیر ۱۳۹۹

شنیدن سخنی از زبان یک آدم بسیار خوشتر به جان آدم می‌نشیند تا همان سخن از زبان دیگری. اگر اشتیاقی برای شنیدن نباشد نشان محبت کجاست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه