هدف از زندگی انسان

Program Picture
هدف از زندگی انسان
اسفند ۱۱, ۱۳۹۴

مقصد از زندگی، توسعه استعدادهای بالقوّه و نهان در وجود و ظهور صفات الهی در اعمال و رفتار انسان است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه