Program Picture

نگاه زنانه در هنر

آذر ۹, ۱۳۹۶

از خانم سپیده جدیری پرسیدیم که اساساً اهمیت وجود یک نگاه زنانه در عرصه ادبیات چه کمکی‌ به احقاق حقوق انسانی‌ زنان می‌کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه