نگاهی نوین در «تربیت معلم» – بخش دوم

Program Picture
نگاهی نوین در «تربیت معلم» – بخش دوم
تیر ۱, ۱۴۰۱

گفتگو با: خانم سوزان احمدی – هانسن، معلم و استاد «تربیت معلم»
نگاه ما و جامعه به کودکان چکونه است. دیدگاه آیین بهائی در مورد کودکان و تعلیم و تربیت آنان چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه