نگاهی به گزارش اخیر سازمان ملل

نگاهی به گزارش اخیر سازمان ملل
شهریور ۲۲, ۱۴۰۰

دبیر کل سازمان ملل در گزارش اخیر خود به مجممع عمومی، از وضعیت حقوق بشر در ایران شدیدا ابراز نگرانی کرد.

ثبت نام در خبرنامه