نگاهی به گزارش اخیر سازمان ملل

Program Picture
نگاهی به گزارش اخیر سازمان ملل
شهریور ۲۲, ۱۴۰۰

دبیر کل سازمان ملل در گزارش اخیر خود به مجممع عمومی، از وضعیت حقوق بشر در ایران شدیدا ابراز نگرانی کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه