نگاهی به گزارش اخیر سازمان ملل

Program Picture

این روزها به یاد تو

نگاهی به گزارش اخیر سازمان ملل
۲۲ شهریور ۱۴۰۰

دبیر کل سازمان ملل در گزارش اخیر خود به مجممع عمومی، از وضعیت حقوق بشر در ایران شدیدا ابراز نگرانی کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه