Program Picture

نژادپرستی در آمریکای امروز

مرداد ۶, ۱۳۹۷

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در آمریکای امروز که سال‌هاست ادعای تساوی و برابری می‌کند، عقاید و تفکرات نژادپرستی همچنان بر زندگی‌ میلیون‌ها اقلیت نژادی تاثیر گذاشته و آنها را تحت فشار قرار می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه