سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

دود حاصل از شلیک ۷۵۰ گلوله تمام سربازخانه تبریز را فرا گرفت و همه در بهت و ناباوری!!!. سیّد باب فرمودند : من آن ظهور موعودی هستم که آسمان کمتر مثل او را دیده … سیصد و سیزده تن، خود را فدای من نمودند اما شما تنها ایستاده و مشاهده می کنید …

قسمت اول

بازار ارومیه مملو از شوق و شعف برای دیدن معشوق بود… معشوقی که رأفت و مهربانیش در دل همه جای داشت و مردم با دیدن اسب چموش ملک قاسم میرزا که به آرامی در رکاب سیّد باب بود، باور این حقّانیّت برایشان به مرتبه والاتری رسید … امیر کبیر می اندیشید که این محبوبیّت فتنه ای است که حکومت را تهدید می کند و در پی اعدام و قتل ایشان بود …

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers