نقطه‌سرخط - سری جدید

نقطه‌سرخط - سری جدید

گاهی باید لحظه‌ای از همه‌چیز دست بکشیم و اندکی بیاندیشیم. تأمّل کنیم. ببینیم در کجای جاده‌ی زندگی‌مان ایستاده‌ایم، و تهِ این جاده به کجا می‌رسد؟ گاهی باید داستانِ زندگی‌مان را ورق بزنیم، ببینیم کجای ماجراییم… آن‌وقت است که شاید دریابیم باید براین داستان نقطه‌ای بگذاریم و برویم سر خط. تا بتوانیم از نو شروع کنیم. نقطه‌سرخط مجالی‌ست برای همین تأمّل کوتاه.
نقطه‌سرخط برنامه‌ایست از نوید توکلی. سری جدید نقطه‌سرخط را سه‌شنبه‌ها از رادیو پیام دوست بشنوید.

گاهی باید لحظه‌ای از همه‌چیز دست بکشیم و اندکی بیاندیشیم. تأمّل کنیم. ببینیم در کجای جاده‌ی زندگی‌مان ایستاده‌ایم، و تهِ این جاده به کجا می‌رسد؟ گاهی باید داستانِ زندگی‌مان را ورق بزنیم، ببینیم کجای ماجراییم… آن‌وقت است که شاید دریابیم باید براین داستان نقطه‌ای بگذاریم و برویم سر خط. تا بتوانیم از نو شروع کنیم. نقطه‌سرخط مجالی‌ست برای همین تأمّل کوتاه.
نقطه‌سرخط برنامه‌ایست از نوید توکلی. سری جدید نقطه‌سرخط را سه‌شنبه‌ها از رادیو پیام دوست بشنوید.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایرفصل ها

ثبت نام در خبرنامه