نقطه‌سرخط - سری جدید

program picture

نقطه‌سرخط - سری جدید

گاهی باید لحظه‌ای از همه‌چیز دست بکشیم و اندکی بیندیشیم. تأمّل کنیم. ببینیم در کجای جاده‌ زندگی‌مان ایستاده‌ایم، و تهِ این جاده به کجا می‌رسد؟ گاهی باید داستانِ زندگی‌مان را ورق بزنیم، ببینیم کجای ماجراییم… آن‌وقت است که شاید دریابیم باید بر این داستان نقطه‌ای بگذاریم و برویم سر خط. تا بتوانیم از نو شروع کنیم. نقطه‌سرخط مجالی‌ست برای همین تأمّل کوتاه.
نقطه‌سرخط برنامه‌ایست از نوید توکلی.

گاهی باید لحظه‌ای از همه‌چیز دست بکشیم و اندکی بیندیشیم. تأمّل کنیم. ببینیم در کجای جاده‌ زندگی‌مان ایستاده‌ایم، و تهِ این جاده به کجا می‌رسد؟ گاهی باید داستانِ زندگی‌مان را ورق بزنیم، ببینیم کجای ماجراییم… آن‌وقت است که شاید دریابیم باید بر این داستان نقطه‌ای بگذاریم و برویم سر خط. تا بتوانیم از نو شروع کنیم. نقطه‌سرخط مجالی‌ست برای همین تأمّل کوتاه.
نقطه‌سرخط برنامه‌ایست از نوید توکلی.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه