نقش رسانه در تحکیم دموکراسی
آذر ۲, ۱۳۹۶

از آقای احسان عابدی پرسیدیم که رسانه مستقل چه نقشی‌ در تحکیم یک دموکراسی‌ دارد؟

ثبت نام در خبرنامه