Program Picture

نقش رسانه در تحکیم دموکراسی

آذر ۲, ۱۳۹۶

از آقای احسان عابدی پرسیدیم که رسانه مستقل چه نقشی‌ در تحکیم یک دموکراسی‌ دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه