نقش جامعه بهائی در یکی از مهم‌ترین گفتمان‌های استرالیا

نقش جامعه بهائی در یکی از مهم‌ترین گفتمان‌های استرالیا
فروردین ۳۰, ۱۳۹۸

نمایندگان جامعه بهائی در یکی از مهم‌ترین گفتمان‌های استرالیا شرکت کردند و راهکارهای ترویج هماهنگی و انسجام در جمعیتی با تنوع روزافزون نژادی، دینی و فرهنگی را مورد بررسی قرار دادند.

ثبت نام در خبرنامه