نقش ادیان در بحران‌ها

Program Picture

مفاهیم مدنی رساله مدنیه

نقش ادیان در بحران‌ها
۲۱ آذر ۱۳۹۴

نقش ادیان در مورد بحران‌ها، بحران اعتماد، بحران محیط زیست، بحران مالی و بحران‌های دیگر از دیدگاه رساله مدنیّه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه