نظم اداری بهائی – بخش ۱

نظم اداری بهائی – بخش ۱
شهریور ۲۳, ۱۳۹۵

مثال تشکیلات بهائی و روح این دیانت، مثل بدن و روح است که تا به همدیگر پیوسته و در ارتباطند زنده و فعال هستند.

ثبت نام در خبرنامه