کنکاش
نظریه های اقتصادی و معنا و هدف زندگی
شهریور ۱۳, ۱۳۹۹
رفاه تمامی مردم جهان با رفاه کل به هم آمیخته است. هر گروهی بدون در نظر گرفتن آسایش همسایگانش تنها به رفاه خود اندیشد و یا منافع اقتصادی را بدون توجه به تأثیرش بر محیط زیست که تأمین کننده معاش همگان است دنبال کند حیات جمعی نوع بشر دست خوش آسیب می شود. اقتصاد رایج جوابگوی نیازمندیهای نوجوانی بشر بوده برای رفع احتیاجات دوران بلوغ او نارسا است.

ثبت نام در خبرنامه