نابرابری جنسیتی، بزرگترین مانع پیشرفت و توسعه

نابرابری جنسیتی، بزرگترین مانع پیشرفت و توسعه
بهمن ۳, ۱۳۹۷

گفتگو با: ژوستین فین (Justine Finn) پژوهشگر مسائل زنان و توسعه پایدار.

ثبت نام در خبرنامه