Program Picture

مکتوب

خشونت
۰۳ مهر ۱۳۹۴

یک روح خشن اجازه نمی‌دهد تا پروردگار آن چنان که باید کالبدبندی‌ا‌ش کند.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه