توان‌افزایی زنان و ساخت اجتماعات صلح آمیز

Program Picture

موج مثبت

توان‌افزایی زنان و ساخت اجتماعات صلح آمیز
۲۲ آذر ۱۳۹۸

در کنفرانسی که به تازگی توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی برگزار شد، دانشگاهیان و دست‌اندرکاران رشته‌های گوناگون ارتباط جدایی‌ناپذیر پیشرفت زنان و ساخت اجتماعات مرفه و صلح‌آمیز را مورد بررسی قرار دادند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه