طرح آرامگاه حضرت عبدالبهاء

Program Picture

موج مثبت

طرح آرامگاه حضرت عبدالبهاء
۲۴ آبان ۱۳۹۸

طرح ساختمان آرامگاه حضرت عبدالبهاء توسط بیت العدل اعظم، از طریق شوراهای ملی بهائی در سراسر جهان منتشر گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه