دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در استرالیا

Program Picture

موج مثبت

دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در استرالیا
۱۷ آبان ۱۳۹۸

اعضای پارلمان با اشاره به مشارکت‌ جوامع بهائی در حیات اجتماع‌شان، دویستمین سالگرد تولد حضرت باب را گرامی داشته و جامعه بهائی را عضو ارزشمندی از اجتماع استرالیا دانستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه