مقابله با سوانح طبیعی

Program Picture

موج مثبت

مقابله با سوانح طبیعی
۲۵ مرداد ۱۳۹۸

جامعه جهانی بهائی میزبان بحث و گفتگوی پرشوری برای بررسی ارتباط توانمندی و آمادگی محلی و کمک‌های ملی و بین‌المللی بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه