درک بهتر تأثیر رسانه بر انسجام اجتماعی و افزایش افراط‌ گرایی

Program Picture

موج مثبت

درک بهتر تأثیر رسانه بر انسجام اجتماعی و افزایش افراط‌ گرایی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

«دفتر روابط عمومی جامعهٔ بهائی اسپانیا» در «مرکز مطالعات دانشگاهی دانشگاه کینگ خوان کارلوس» میزگردی برای درک بهتر تأثیر رسانه بر انسجام اجتماعی و افزایش افراط‌ گرایی برگزار کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه