نقش جامعه بهائی در یکی از مهم‌ترین گفتمان‌های استرالیا

Program Picture

موج مثبت

نقش جامعه بهائی در یکی از مهم‌ترین گفتمان‌های استرالیا
۳۰ فروردین ۱۳۹۸

نمایندگان جامعه بهائی در یکی از مهم‌ترین گفتمان‌های استرالیا شرکت کردند و راهکارهای ترویج هماهنگی و انسجام در جمعیتی با تنوع روزافزون نژادی، دینی و فرهنگی را مورد بررسی قرار دادند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه