مشارکت‌هایی با هدف بهبود اجتماع

Program Picture

موج مثبت

مشارکت‌هایی با هدف بهبود اجتماع
۲۱ دی ۱۳۹۷

نمایندگان منطقه‌ای بهائی در سال‌های اخیر به طور سیستماتیک در گفتمان‌های اجتماعی شرکت کرده‌اند، گفتمان‌هایی هم‌چون، مهاجرت و انطباق، انسجام اجتماعی، وحدت نژادی، نقش دین در اجتماع و تغییرات اقلیمی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه