پیشگامی جوانان در نشست سازمان ملل متحد

Program Picture

موج مثبت

پیشگامی جوانان در نشست سازمان ملل متحد
۱۹ مرداد ۱۳۹۷

در مجموعه‌ای از میزگردهای پرشور و پویا که توسط جامعۀ جهانی بهائی برگزار شد، نمایندگان جوان درباره مسئولیت نسل خود در ساختن جوامعی صلح‌جو و دادگر، و بازتعریف ماهیت رهبری و قدرت مشورت کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه