سند «به سوی رفاه عالم»

Program Picture

موج مثبت

سند «به سوی رفاه عالم»
۰۴ خرداد ۱۳۹۷

سند «به سوی رفاه عالم» نشان‌دهنده تصویری از فرآیند مداوم اقدام و یادگیری جامعۀ بهائی در حوزۀ توسعۀ اجتماعی و اقتصادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه