مشارکت در توسعه

Program Picture

موج مثبت

مشارکت در توسعه
۰۴ اسفند ۱۳۹۶

یکی از موضوعات اصلی بیانیه جامعه جهانی بهائی در کمیسیون سازمان ملل متحد: تمامی جمعیت‌ها، توانمندی مشارکت در توسعۀ خود را دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه